Vinařství Židek

Obchodní podmínky, GDPR

Obchodní podmínky internetového obchodu Vinařství Židek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ                                                                               

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.vinozidek.cz. a upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu Vinařství Židek, s. r. o., sídlem Popice, Sklepní 413, PSČ 69127, IČO: 08703043, DIČ: CZ08703043) a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem).

Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!

 

OBJEDNÁní zboží

Objednávku lze uskutečnit těmito způsoby:

  1. prostřednictvím internet. obchodu www.vinozidek.cz
  2. e-mailem na adresu: eshop@vinozidek.cz
  3. telefonicky : 776 041 092

 

Každá podaná objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doruční a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy) a platné kontaktní údaje (jméno, email, mobilní telefon).

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné.

Minimální objednávka činí 6 ks.

 

Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny změna uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH z nakoupeného zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je odesláno do 10 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude prodejce zákazníka o skutečnosti informovat.

Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci.

Kupující je povinen si prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí.


ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Přeprava se uskutečňuje pouze v rámci České republiky přes zásilkovou službu Messenger na adresu uvedenou kupujícím a na jeho náklady.

 

Cena přepravy:

Messenger:

  • 1 karton (6 lahví vín) - 150 Kč
  • 2 kartony (12 lahví) - 200 Kč
  • 3 kartony (18 lahví) - 250 Kč
  • 4 kartony (24 lahví) a více doprava zdarma.

Příplatek za platbu na dobírku: 30 Kč s DPH za objednávku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH.

Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání.

Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné dle níže uvedených tarifů

 

Platbu za zboží je možné provést:

  • dobírka v hotovosti převzetí zboží
  • platba předem na účet prodávajícího
  • v hotovosti při osobním odběru ve vinařství Židek

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyz. osob v souvislosti se zpracováním osobní údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nenapíše-li kupující elektronickou poštou na eshop@vinozidek.cz zprávu o nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned u zásilkové společnosti. Odpovědnost za mechanické poškození zásilky nese dopravce.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoli postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace -  V souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

  

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávky nebo její část v případě, že zboží je již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu Vinařství Židek souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby společnosti.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2019 do odvolání či jejich změny.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.

Aktuality

Za popickou Pálavou 2024

Již 29.6. se můžete těšit na letní variantu oblíbené akce Tour de sklep. Vinné sklepy v Popicích budou otevřeny poslední sobotu v červnu. A my u toho nemůžeme chybět. Budeme se na Vás těšit.Více informací zde: https://www.facebook.com/events/1318116199583623/na nebo na https://www.tourdesklep.cz/

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy

Tento web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu.